+48 605 261 036

Wybierz swój język

Regulamin uczestnictwa w wyprawach (Bird&Bike)

 1. Głównym celem wypraw rowerowych jest obserwacja ptaków (birdwatching).
 2. Podczas wypraw rowerowych można fotografować ptaki, pod warunkiem zachowania zasad ochrony przyrody, w szczególności dotyczących ochrony ptaków i ich siedlisk.
 3. Wyprawy rowerowe organizowane są w grupach maksymalnie 4 osobowych, minimalnie 2 osobowych.
 4. Organizator może zorganizować wyprawę indywidualną (na wyłączność), z mniejszą liczbą osób.
 5. Wyprawy rowerowe są skierowane dla dorosłych. W wyprawie może uczestniczyć dziecko powyżej 10 roku życia posiadające kartę rowerową i jednocześnie będące pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Czas trwania wyprawy to około 3-4 godziny.
 7. Czas wyprawy rowerowej może być wydłużony lub skrócony w zależności od warunków pogodowych lub z innych niezależnych przyczyn.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatne wypożyczenie lornetki na czas wyprawy rowerowej.
 9. Uczestnik wyprawy rowerowej musi posiadać:
  a) sprawny technicznie rower (sprawne hamulce, dopompowane opony, dzwonek, oświetlenie, sprawne przerzutki).
  b) kask – zalecany ze względu na bezpieczeństwo,
  c) strój odpowiedni do aktualnych i prognozowanych warunków pogodowych, najlepiej nieszeleszczący i w stonowanych (maskujących) kolorach.
 10. Uczestnik wyprawy rowerowej powinien sprawnie poruszać się rowerem.
 11. Każdy uczestnik wyprawy rowerowej jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 12. Podczas wypraw rowerowych przestrzegamy następujących zasad:
  a) stosujemy się do poleceń przewodnika wyprawy,
  b) nie wyprzedzamy przewodnika,
  c) poruszamy się w zwartej grupie, zachowując bezpieczny odstęp,
  d) jeździmy trzymając kierownicę oburącz (poza sygnalizacją skrętu)
  e) nie używamy telefonów podczas jazdy oraz w trakcie wyprawy poza sytuacjami awaryjnymi jak np. zgubienie się,
  f) nie wjeżdżamy w innych uczestników wycieczki,
  g) nie jeździmy zbyt szybko (dostosowujemy prędkość do swoich umiejętności oraz warunków panujących na drodze, szczególnie zwracając uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości),
  h) nie przejeżdżamy przez pasy na rowerze lecz schodzimy z roweru i przeprowadzamy go na drugą stronę ulicy,
  i) podczas wypraw rowerowych nie spożywamy alkoholu i nie palimy papierosów (również elektronicznych)
  j) zawsze ustępujemy pierwszeństwa osobom pieszym,
  k) uczestnik wyprawy nie może być pod wpływem: alkoholu, środków odurzających, innych środków uniemożliwiających jazdę rowerem,
  l) a najważniejsze zachowujemy ciszę z uwagi na obserwowane ptaki.
 13. Wyprawy rowerowe organizowane są we wczesnych godzinach rannych a ich rozpoczęcie zależne jest od wschodu słońca, wobec tego można zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą lub wodę i ewentualnie prowiant.
 14. W przeddzień zaplanowanej wyprawy rowerowej organizator informuje uczestników o:
  a) dokładnej godzinie rozpoczęcia danej wyprawy rowerowej,
  b) ewentualnym odwołaniu wyprawy, w przypadku niewystarczającej liczby uczestników,
  c) odwołaniu wyprawy z przyczyn niezależnych od organizatora (np.: niekorzystnych warunków atmosferycznych).
 15. Istnieje możliwość zmiany terminu wyprawy rowerowej, jeśli jej odwołanie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organizatora lub z braku minimalnej liczby jej uczestników.
 16. Uczestnicy wypraw rowerowych mają obowiązek stosowania się do regulaminów i zasad postępowania obowiązujących na obszarach chronionych, np. w Roztoczańskim Parku Narodowym.
 17. Uczestnicy wypraw rowerowych zobowiązani są troszczyć się o wypożyczony sprzęt (lornetki) i zwrócić go organizatorowi w nienaruszonym stanie po zakończonej wyprawie.
 18. Uczestnicy wypraw rowerowych ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie i osób trzecich.
 19. Organizator nie ubezpiecza rowerów ani uczestników wypraw rowerowych, zaleca się indywidualne ubezpieczenie w tym zakresie.
 20. Każdy uczestnik wyprawy rowerowej jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych zasad.
Skip to main content